Förtroendevalda hos oss.

Nämnder (12 st)

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige väljs av kommunmedborgarna i val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser politiker till nämnderna. Nämnderna leder kommunens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Omsorgsnämnden
Bildningsnämnden
Valnämnden
Västmanland-Dalarna Lönenämnd
Gemensam nämnd för handläggning av alkohol, tobak och receptfria läkemedel
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
Hjälpmedelsnämnden Dalarna, gemensam
Gemensam nämnd för språktolkförmedling
Jävsnämnden