Förtroendevalda hos oss.

Nämnder

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige väljs av kommunmedborgarna i val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser politiker till nämnderna. Nämnderna leder kommunens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Bolag

Kommunen äger ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera.

Utskott

Vissa nämnder har utskott som bereder ärenden till nämnden. I specifika ärenden kan utskottet fatta beslut om nämnden har medgett det i sin delegationsordning.

Övrigt

Här hittar du vilka som har uppdrag inom t.ex. samverkan eller stiftelser.

Partier